.ARCHI .BIO .SKI 开放申请2字元域名

03.21.2016  - 作者  在 域名

新顶级域名 .ARCHI, .BIO.SKI 已开放注册2字元域名,任何人皆可申请。但请留意,如您想注册 .ARCHI 域名,必须遵守域名管理局的政策

查询您的域名是否可以注册:

.tld