.asia

优惠

.asia 域名年底前新注册只要3折

2017.07.01 - written by

年底前注册 .asia 域名只要 37元,而且7月15日起注册 .asia 将不再需要提供亚洲地址了

.ASIA 快闪促销开跑 新注册一年只要 12元

2017.01.12 - written by

.asia 活动仅限3天 不要错过了!

注册 .asia 享3折优惠

2015.12.30 - written by

2016年1月1日的第一份礼物:注册 .asia 3折!

优惠中:.ASIA 与 .IN半价

2015.04.13 - written by

有东方气息的域名,.ASIA 和 .IN,在2015上半年只要半价