.lu

全面开放
05 月 17 日

.LU 域名 1 个及 2 个字元全面开放註册!

12.16.2020  - 作者

2020 年 12 月 15 日起,.lu 域名 1 个 及 2 个字元正式进入全面开放期(GoLive)!

.LU 域名进入抢滩期:1 个及 2 个字元开放註册中!

11.02.2020  - 作者

.lu 域名註册局 Restena Foundation 宣佈 .lu 域名正式进入抢滩期,开放民众註册 1 个或 2 个字元的 .lu...