.ARCHI .BIO .SKI 開放申請2字元域名

03.21.2016  - 作者  在 域名

新頂級域名 .ARCHI, .BIO.SKI 已開放註冊2字元域名,任何人皆可申請。但請留意,如您想註冊 .ARCHI 域名,必須遵守域名管理局的政策

查詢您的域名是否可以註冊:

.tld